Privacy verklaring

Barbershopkoor Singing Unlimited

Barbershopkoor Singing Unlimited hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Singing Unlimited houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Singing Unlimited zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacy verklaring of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wil opnemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Barbershopkoor Singing Unlimited
Secretariaat: Margaret Vonk
info@singingunlimited.nl

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Hieronder lees je voor welke doeleinden we welke persoonsgegevens verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Kennismaking met SU, onderzoeken of je lid kunt worden

 • Persoonsgegevens:  Voor- en achternaam, e-mailadres, mobiel telefoonnummer
 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
 • Bewaartermijn: Als je geen lid wordt, worden je gegeven zo snel als mogelijk verwijderd, uiterlijk binnen 6 maanden.
 • Ontvangers buiten SU: n.v.t.

Uitvoeren lidmaatschapsovereenkomst en administratie

 • Persoonsgegevens: Voor- en achternaam, e-mailadres, mobiel telefoonnummer, geboortedatum, adres, bankgegevens, betaalgegevens, kledingmaat
 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst (lidmaatschap).
 • Bewaartermijn: Gedurende het lidmaatschap en tot 2 jaar daarna. Daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.
 • Ontvangers buiten SU: n.v.t.

Verkrijging van tickets voor onze concerten en events

 • Persoonsgegevens: Voor- en achternaam, e-mailadres, betaalgegevens.
 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst (aanschaf tickets)
 • Bewaartermijn: Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna. Daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar (indien sprake is van een financiële transactie).
 • Ontvangers buiten SU: n.v.t.

Versturen van digitale berichten, waaronder nieuws en uitnodigingen

 • Persoonsgegevens: Voor- en achternaam, e-mailadres
 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst (als je (aspirant) lid wordt of een ticket hebt gekocht, wordt je automatisch toegevoegd aan de mailinglijst)
 • Bewaartermijn: Zo lang er geen verzoek tot uitschrijving is gedaan
 • Ontvangers buiten SU: E-marketing tools

Om onze digitale dienstverlenging te verbeteren

 • Persoonsgegevens: Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies), IP-gegevens
 • Grondslag: Toestemming
 • Bewaartermijn: Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.
 • Ontvangers buiten SU: Websitebeheerder, Analytics tools

Om je te kunnen benaderen na beëindiging van je lidmaatschap.

 • Persoonsgegevens: Voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer (optioneel)
 • Grondslag: Toestemming
 • Bewaartermijn: Zo lang de toestemming niet is ingetrokken
 • Ontvangers buiten SU: n.v.t.

COOKIES

Wij maken gebruik van zogenaamde ‘cookies’ om de werking van onze website en het gebruik ervan voor je gemakkelijker te maken. ‘Cookies’ zijn kleine tekstbestanden die op jouw computer worden opgeslagen wanneer je onze website bezoekt.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet je eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

Je kunt je toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door je internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de Help-functie van je browser.

SOCIAL MEDIA

Singing Unlimited heeft een besloten Facebook, Instagram en Youtube account waar leden zich vrijwillig voor aan kunnen melden. Deze accounts zijn alleen toegankelijk voor leden. Leden bepalen zelf of zij zich hiervoor aanmelden. Indien het lidmaatschap wordt opgezegd zullen deze gegevens worden verwijderd. De gegevens hiervan worden niet door SU gedeeld met anderen. Dit valt onder de privacy van de social media zelf.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Zonder jouw toestemming verstrekt Singing Unlimited de gegevens die je aan ons geeft alleen aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internet omgeving voor Singing Unlimited;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor expliciete toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Singing Unlimited van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van Singing Unlimited. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Wij raden je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

WIJZIGING VAN HET PRIVACYBELEID

Singing Unlimited past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze actueel te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. We raden je dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

RECHTEN OMTRENT JE GEGEVENS

Via de ledenadministratie van Singing Unlimited kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

De secretaris van Singing Unlimited neemt binnen een week contact met je op. Zij kan je vragen om je te legitimeren voordat zij je verzoek in behandeling neemt.

Je aanvraag wordt binnen 30 dagen afgehandeld.

VRAGEN EN KLACHTEN

Heb je een vraag of een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Neem dan direct contact op met ons secretariaat. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

nl_NL_formalDutch